Miljöpolicy

Vi gör det mesta, för de flesta!              Tel: 0304-22 310

Miljöpolicy

Mål
Vårt mål är att vår verksamhet skall ha så liten påverkan som möjligt på miljö och natur. Därför ska vi ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Förutom att självklart följa de lagar och föreskrifter som gäller, letar vi också kontinuerligt efter nya lösningar och uppmuntrar initiativ från våra medarbetare som kan främja miljön, minska vår egen miljöpåverkan och föra oss framåt i vårt miljöarbete.


Alla som är involverade i Orust Farmartjänst värnar alltid om kvaliteten på det vi erbjuder och levererar och där ingår att sträva efter så bra miljöval som möjligt i alla hänseenden.


Vi skall också ha en ständigt pågående dialog med våra kunder för att kunna utvecklas och bli bättre, i enligt med deras krav och önskemål.


Handlingsplan
För att verka för en omställning mot ett grönare samhälle har vi följande inriktning och mål.


Transporter/maskiner/drivmedel
Val av bränsle till våra maskiner, såsom gräsklippare, trimrar, häcksaxar etc., skall alltid vara det med minsta möjliga miljöpåverkan. T.ex. alkylatbensin och biologiskt nedbrytbara oljor.
Samåkning ska alltid beaktas som ett alternativ då fler medarbetare ska till samma ställe.
Fordonsvård skall alltid ske på avsedd plats. Mekanisk tvätt görs alltid som första alternativ. Endast vid särskilt behov används avfettningsmedel och bilschampon. Dessa ska då vara miljömärkta. Vattenmängden som används ska alltid minimeras.


Inköp
Reparation av maskiner och verktyg skall alltid värderas framför inköp av nya.
Vi skall alltid beakta miljöaspekter vid inköp av alla produkter som används i verksamheten, allt från nya fordon till kopieringspapper.
Medarbetare skall inspirera varandra att vid inköp av egna nya fordon och maskiner alltid göra bra miljöval vad gäller alternativa bränsleformer, tillverkningssätt etc.
Målet är att var och en medarbetares maskinpark successiv skall övergå till att vara mest möjligt miljöanpassad.


Användning av kemikalier
Vi skall alltid välja det alternativ som är minst miljöskadligt och om möjligt skall kemikalier alltid undvikas.
Alla rengöringsmedel och andra förbrukningskemikalier som används skall vara miljömärkta.
Vi skall alltid använda mekaniska metoder där det är möjligt, exempelvis vid ogräsbekämpning.


Återvinning av avfall
Allt avfall källsorteras på avsedd miljöåtervinningsstation.
Ris återvinns som träflis/mull som sedan används i rabatter som jordförbättring och för att begränsa ogräsets återväxt.
Jordbundet material såsom ogräs (ej hårda växtrötter) ska komposteras och återanvändas som rabattjord.


Energibesparing
Vårt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för spridande av information till personal, kunder och leverantörer.


Miljöinformation till medarbetare, kunder och leverantörer
Samtliga medarbetare ska ha vetskap om företagets miljömål och verka i enlighet med dessa.
Detta följs regelbundet upp vid medlemsmöten.


Vår miljöpolicy finns tillgänglig på vår hemsida, www.orustfarmartjanst.se

Vi gör det mesta, för de flesta!

© 2020 Copyright Orust Farmartjänst

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera